Projekt biblioteki i muzeum

Paź 05 2018

Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie wraz z Muzeum Regionalnym w Opocznie realizują projekt współfinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego mający na celu wydanie „Słownika gwary opoczyńskiej”. Publikacja ukaże się drukiem już w listopadzie bieżącego roku.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną dwa konkursy – Konkurs Opoczyńskiej Gwary Pisanej oraz Konkurs Opoczyńskiej Gwary Mówionej, na które już serdecznie zapraszamy. Organizatorem konkursu na gwarę mówioną jest Muzeum Regionalne w Opocznie, konkurs gwary pisanej przeprowadzi zaś Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie.

REGULAMIN I KONKURSU OPOCZYŃSKIEJ GWARY PISANEJ

Organizator główny
Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie
Współorganizator
Muzeum Regionalne w Opocznie
Termin i miejsce
15.10.2018 r. godz. 16:00, Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie
Cele konkursu
– kultywowanie i popularyzowanie gwary oraz tradycji ludowych
– uczenie szacunku do gwary ludowej i podejmowanie działań dla jej zachowania
– rozwijanie postawy twórczej – ocalenie od zapomnienia kultury ludowej
Prezentowany repertuar powinien obejmować wiersze lub inne małe formy literackie.
Zasady uczestnictwa
Konkurs skierowany jest do trzech grup wiekowych:
I. Grupa – uczniowie szkół podstawowych,
II. Grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych,
III. Grupa – osoby powyżej 20 roku życia
Prezentowane utwory muszą być napisane gwarą:
– należy przedstawić teksty, które nie były wcześniej publikowane i poddane ocenie konkursowej
– przedstawiane teksty powinny przywoływać świat dawnej kultury chłopskiej
– każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden utwór
Kryteria oceny
– właściwy dobór repertuaru
– zachowanie ludowego charakteru utworu – ogólny wyraz artystyczny
Postanowienia dodatkowe
Oceny utworów konkursowych dokona jury, którego decyzje są ostateczne.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie zapisy zawarte w niniejszym regulaminie.
Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją konkursu, zgodnie z Ustawą z dn. 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.
Nagrody
Nagrody za I,II i III miejsca w każdej z kategorii wiekowych wręczone zostaną laureatom w trakcie podsumowania konkursu, który odbędzie się 15 października 2018 r. o godz. 16.00
Utwory konkursowe prosimy doręczać do dnia 06.10.2018 r. do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie lub przesyłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie, 26-300 Opoczno, Pl. Kościuszki 15 z dopiskiem: KONKURS GWARY PISANEJ
Kontakt w sprawie konkursu: tel. 44 755 25 66 w. 21, e-mail: mbpopoczno@gmail.com

REGULAMIN
I KONKURSU OPOCZYŃSKIEJ GWARY MÓWIONEJ

Organizator główny:
Muzeum Regionalne w Opocznie
Współorganizator:
Miejski Dom Kultury w Opocznie
Termin i miejsce:
07.10.2018 r. godz. 15:00, Miejski Dom Kultury w Opocznie
Cele przeglądu:
– kultywowanie i popularyzowanie gwary opoczyńskiej oraz tradycji ludowych
– uczenie szacunku do gwary ludowej i podejmowanie działań dla jej zachowania
– rozbudzanie wrażliwości na kulturę żywego słowa
– rozwijanie postawy twórczej i doskonalenie umiejętności scenicznych
– dokumentacja tradycji ludowych naszego regionu

Prezentowany repertuar powinien zawierać się w jednej z trzech kategorii:
– monolog
– dialog
– scenka rodzajowa z życia wsi (z udziałem więcej niż dwóch osób)
Zasady uczestnictwa:
– uczestnikami Konkursu mogą być osoby dorosłe i dzieci
– prezentowane teksty muszą być wykonane w gwarze
– uczestnicy powinni zaprezentować na scenie treści oparte na zwyczajach, obrzędach i zajęciach gospodarskich charakterystycznych dla regionu
– przedstawiane teksty powinny przywoływać świat dawnej kultury chłopskiej
– czas prezentacji nie może przekraczać 10 minut (monolog) oraz 20 minut (dialog i scenka rodzajowa)
– każdy uczestnik może wystąpić tylko raz w jednej kategorii
Kryteria oceny:
Prezentacje oceniać będzie Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
– zgodność z tradycją regionu
– zachowanie ludowego charakteru prezentacji
– właściwy dobór repertuaru
– sposób i poziom wykonania
– autentyzm
– ogólny wyraz artystyczny
– scenografię
Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i niepodważalny

Postanowienia dodatkowe:
– szczególnie pożądane będą prezentacje, które pochodzą z przekazu ustnego (nie powstały w wyniku przetworzenia tekstu już drukowanego) i są wynikiem kreacji artystycznej autora
– Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć oraz nagrań audio i video.
– Organizator nie zwraca kosztów podróży
Nagrody:
Komisja Konkursowa najlepszym wykonawcom przyzna nagrody rzeczowe
Zgłoszenia:
Uczestnictwo w Konkursie należy zgłaszać u Organizatora, osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie:
Muzeum Regionalne w Opocznie
Plac Zamkowy 1
26-300 Opoczno
Adam Grabowski – 507 739 767
info@muzeumopoczno.pl

41721422_1826086097510279_6523631233258225664_n41685485_1825094394276116_4097634001383063552_n